Zoom

Μεταφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
11/12/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1.- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2.- ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα : «Μεταφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες»

Με τη με αριθμό 24001/11-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1449/2013) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεταφοράς από τις Περιφέρειες των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δημοσίων σχολείων.

Στη συγκεκριμένη ΚΥΑ γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τον τρόπο μεταφοράς των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), για τους οποίους μάλιστα ρητώς ορίζεται ότι δεν ισχύουν οι χιλιομετρικοί περιορισμοί που ισχύουν για τους υπόλοιπους μαθητές.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι  μαθητές των ΣΜΕΑ μεταφέρονται -από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα- με ιδιόκτητα μέσα των Δήμων και των Περιφερειών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μεταφέρονται, μέσω δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που πληρεί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς (άρθρο 1 παρ. 3 σε συνδυασμό με άρθρο 2 ΚΥΑ 24001/11-06-2013).

Σημειωτέον ότι στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται ότι, κατά τη μεταφορά μαθητών με τα ιδιόκτητα μέσα των Δήμων και των Περιφερειών, προτεραιότητα έχουν οι  μαθητές των ΣΜΕΑ, εφόσον βεβαίως τα μεταφορικά μέσα πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Έπονται οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ακολουθούν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας (άρθρο 2 κεφ. Β παρ. 1).

Και ενώ η νομοθετική πρόβλεψη -μέχρι αυτού του σημείου- φαίνεται σχετικά επαρκής, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σπανίως διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα που να διαθέτουν τη δυνατότητα προσβασιμότητας παιδιών με ειδικές ανάγκες και να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς τους.

Για τους λόγους αυτούς, επιλέγεται συνήθως η δεύτερη δυνατότητα που δίνει η ΚΥΑ, δηλαδή η μεταφορά με μέσα δημόσιας χρήσης. Και στην περίπτωση αυτή όμως, παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες. Συγκεκριμένα, τα ταξί που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών ΣΜΕΑ εναλλάσσονται και συνεπώς εναλλάσσονται και οι οδηγοί. Οι αλλαγές αυτές όμως προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλούς από τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι –λόγω της πάθησής τους- είτε φοβούνται τα νέα πρόσωπα είτε δεν θέλουν να τροποποιείται η καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα αυτές οι αλλαγές να προκαλούν ακόμα και την άρνησή τους να επιβιβαστούν.

Επιπλέον, τις περισσότερες φορές με το ίδιο ταξί μεταφέρονται και μαθητές των άλλων σχολείων, με αποτέλεσμα –ελλείψει χώρου- να μην είναι εφικτή η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ με τους συνοδούς τους, η παρουσία και συνδρομή των οποίων όμως, κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Λόγω των δυσλειτουργιών αυτών, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να μεταφέρουν τα παιδιά τους, με δικό τους μεταφορικό μέσο. Εν προκειμένω, πέραν της προφανούς καθημερινής ταλαιπωρίας, οι γονείς καταγγέλλουν ότι η χιλιομετρική αποζημίωση που τους καταβάλλεται (προς 0,35€/χλμ), υπολογίζεται βάσει της μονής απόστασης της κατοικίας από το σχολείο. Δεν λαμβάνεται επομένως υπόψη το προφανές, ότι δηλαδή ο γονέας που αναγκάζεται να μεταφέρει το παιδί του με δικό του μέσο, πραγματοποιεί καθημερινά από την κατοικία στο σχολείο και αντίστροφα, συνολικά τέσσερις διαδρομές.

Επιβάλλεται να τονιστεί βεβαίως ότι πάρα πολλοί γονείς είτε δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο είτε εργάζονται και συνεπώς αδυνατούν να μεταφέρουν τα παιδιά τους προς και από το σχολείο, με αποτέλεσμα η φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες να καθίσταται στις περιπτώσεις αυτές έως και απαγορευτική.

Σημειωτέον ότι στο άρθρο 3 της ίδιας ΚΥΑ, προβλέπεται ότι αν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα και οι μαθητές μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων, τους χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0,35 €/χλμ. Το επίδομα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά μαθητή και ανά σχολικό έτος, ενώ ρητώς ορίζεται ότι εξαιρούνται οι μαθητές των ΣΜΕΑ, χωρίς όμως να διευκρινίζεται τι ισχύει για αυτούς.

Οι σχολικές μονάδες για την ειδική αγωγή καλούνται να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της εκπαίδευσης. Η πρόσβαση όμως στο δημόσιο αυτό αγαθό κατ’ ουσίαν ακυρώνεται, αν δεν συνοδεύεται από τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχολικές μονάδες που το παρέχουν.

            Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν και ποια έχουν ήδη λάβει για την κατοχύρωση της ασφαλούς, ενδεδειγμένης και αποτελεσματικής μεταφοράς των μαθητών με ειδικές ανάγκες, ως στοιχειώδους μέριμνας ενός προνοιακού και κοινωνικού κράτους δικαίου; 

2.- Ειδικότερα, ποια μέριμνα προτίθενται να λάβουν ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά των παιδιών των ΣΜΕΑ με συνοδούς, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο;

3.- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταφέρουν οι γονείς τα παιδιά τους στις ΣΜΕΑ, σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να προβούν, ώστε να καλύπτονται στο σύνολό τους τα έξοδα στα οποία αναγκάζονται να υποβληθούν;

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Μέσο-Μέρος: 
Είδος: 
Δήμος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920